Płyn uniwersalny Surf Clean MEDICLEAN 1l zielona herbata /MC210/

SKU: MED002-ZH

J.M.: szt


Stan mag.: 0 szt

 • Preparat do mycia powierzchni zmywalnych Uniwersalny preparat do codziennego stosowania na różnych powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna, meble, itp.
 • Nie pozostawia smug ani zacieków.
 • Mytym powierzchniom nadaje delikatny połyski przyjemny zapach, a także właściwości antystatyczne.
 • Skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz chroni powierzchnię przed zabrudzeniem.
 • Produkt został dopuszczony do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, również do powierzchni mających kontakt z żywnością.
 • Tylko do użytku profesjonalnego. Posiada atest PZH HŻ.
 • Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
  Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
  Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP).
  Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, H319
  Elementy oznakowania:
  Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
  Uwaga

  Produkt niebezpieczny

  GHS07

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
  Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy
  Zwroty wskazujące środki ostrożności:
  P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
  P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
  Informacja uzupełniająca:
  EUH208: Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować
  wystąpienie reakcji alergicznej
  Inne zagrożenia:
  Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.

  Producent MEDICLEAN
  Stawka VAT 23%